üzenetküldés

Az alapítvány 2015. évi tevékenysége

Az alapítványról

Dr. Sárközy Péter professzornak, a Biokultúra Egyesület egyik alapítójának, örökös tiszteletbeli elnökének emlékére, munkásságának megismertetésére és a közös ügyet állhatatosan szolgáló szellemiségének fenntartására alapítványt hoztunk létre. Az alapítványt dr. Solti Gábor kezdeményezésére 2001.06.15-én ifj. dr. Sárközy Péter alapította. A Főv. Bíróság 2001.07.18-án 11.Pk. 64090/2001/2. sz. végzéssel 8311 sorszám alatt nyilvántartásba vette. 2004.02.18-án a Fővárosi Bíróság közhasznú fokozatú alapítvánnyá átsorolta. Ezt a Fővárosi ítélőtábla 1.Kny.52.095/2004/3. sz. végzéssel 2004.04.06-ával jóváhagyta. Az alapítvány közhasznú tevékenységei: tudományos tevékenység, kutatás, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, környezetvédelem.

Az alapítvány célja a biokultúra terjesztése és ezzel kapcsolatos kiadványok kiadása, kiállítások, konferenciák, tanfolyamok, találkozók rendezése, ösztöndíjak, pályázatok alapítása, az ökogazdálkodás, feldolgozás, forgalmazás növekedésének elősegítése, ökológiai adatbázis létrehozása, kezelése, a Sárközy Emlékérem évenkénti odaítélése.
Az alapítvány vállalja az ökológiai kutatás területén születő új kutatási eredmények, információk összegyűjtését, feldolgozását, hogy azok az oktatás és ismeretterjesztés területén közkinccsé váljanak.

Az alapítvány működése során célja megvalósítása érdekében kapcsolatokat tart hasonló, ökogazdálkodást, környezetvédelmi tevékenységet folytató hazai és külföldi alapítványokkal, szervezetekkel, intézményekkel.

 

A 2015. év jelentősebb tevékenységei, eseményei

XIII. Sárközy Péter Tudományos Emlékülés

A Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért 2015. szeptember 4-én, a Lakitelek Népfőiskolán, a Kölcsey ház dísztermében rendezte meg XIII. Tudományos Emlékülését. Az emlékülés kapcsolódott a Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetségének (KÖSZ) közgyűléséhez. A kétnapos, két önálló rendezvényből álló eseményen több mint 90 fő vett részt. A számos magyar gazdálkodó, kutatási és oktatási szervezet képviselőin kívül a Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Tagszervezeteinek képviselői is részt vettek az emlékülésen. Tehát a Kárpát-medence szinte minden tájegységéről érkeztek vendégek: Magyarországról, Muravidékről, Délvidékről, Erdélyből, Székelyföldről, Kárpátaljáról, Felvidékről, sőt, még a Kárpátokon túli területekről, Moldáviából is.

A rendezvény fővédnökei dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter (immár ötödik alkalommal), Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a Magyar Gazdák Országos Szövetségének (MAGOSZ) elnöke és Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a lakiteleki Népfőiskola Alapítvány elnöke voltak.

A konferencia sikeréhez a Földművelésügyi Minisztérium, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet, valamint magánszemélyek anyagi és természetbeni támogatása mellett a Lakitelek Népfőiskola és a Sárközy Péter Alapítvány munkatársainak áldozatos szervezési munkája járult hozzá. A piliscsabaiak eljutását a helyszínre Piliscsaba Város Önkormányzata a 2015. évi civil alapból nyújtott támogatása tette lehetővé.

A rendezvény gördülékeny lebonyolításában a Népfőiskola önkéntes segítői és munkatársai, valamint a Sárközy Péter Alapítvány munkatársai, önkéntes segítői mellett, a Pilisi Biokertész Klub és a KÖSZ önkéntesei vettek részt. A tudományos üléseket minden évben egy-egy témakör köré csoportosítjuk. Mivel napjaink egyik legnagyobb problémája az élelmiszerekben rejlő veszélyek, ezért idén a „Bioélelmiszerek” témakörét választottuk.

A megnyitó és köszöntő beszédek elhangzását követően a nap során 9 szakmai előadás hangzott el:

 • Lezsák Sándorné (igazgató-alapító, Lakitelek Népfőiskola), mint a rendezvénynek helyet adó intézmény képviselője, a Népfőiskola történetét, működését, épületeit és jövőbeni terveit mutatta be a hallgatóságnak, megemlítve a még gyerekcipőben járó, az intézmény keretén belül kialakított biokertészetüket.
 • Lőrinczné Táborfi Julianna (igazgató, EGÉSZséges Táplálkozásért Egyesület) dietetikus a bioélelmiszereknek a közétkeztetésben való jelenlegi felhasználásának helyzetéről tartott előadást.
 • Csikós Árpád (délvidéki biotermelő, Tóthfalu) „Bioélelmiszer-termelés, Bioélelmiszer-feldolgozás és Bioélelmiszer-fogyasztás a Délvidéken” címmel tartott előadást. A fényképekkel gazdagon díszített prezentációjában bemutatta biogazdaságát és azt a jó gyakorlatot, ami a Délvidéken a bioélelmiszerek területén működik és példaértékűnek számít. Csikós Árpád a sajátja mellett bemutatta Faragó János gyógynövénytermesztő biogazdaságát is.
 • Ollé Sándor (a Piszkei Öko Kft. tulajdonosa, vezetője) bio-pékmester a bio pékárukkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat és azok gyártási technológiáját mutatta be előadásában.
 • Dr. Palik László (ügyvezető-tulajdonos, Biocentrum s.r.o.) felvidéki biogazdálkodó a KÖSZ felvidéki alelnöke, a Sárközy Péter Emlékérem tavalyi kitüntetettje, „Bioélelmiszer-előállítás a Felvidéken” címmel tartott előadást.
 • Tóth Adrienn (a Lakitelek Népfőiskola biokertészetének vezetője) agrármérnök a „Vendéglátás bio módon: Bemutatkozik a Lakiteleki Népfőiskola biokertészete” című prezentációja során elmondta, hogy alig két éve alapították meg a biokertészetüket, de komoly terveik vannak a biogazdasággá való továbbfejlesztésére, az infrastruktúra megújítására. Az eddigi tapasztalataik kedvezőek.
 • Dr. Solti Gábor (a KÖSZ elnöke, a Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért kuratóriumi elnöke) geológus „Az ásványi nyersanyagok, mikroelemek jelentősége a táplálékláncban” címmel tartott előadást.
 • Hubai Imre Csaba (elnök, Üllőparti Gazda Szövetkezet) a Karcagon és környékén működő bioélelmiszer-termelésről és bio vendéglátásról tartott előadásában ismertetőt. Előadásában nem csak a konkrét eredményekről szólt, hanem az ahhoz szükséges hozzáállásról, kitartó munkáról és az egész biogazdálkodás szellemiségéről.
 • Dr. Drexler Dóra (igazgató Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet) „Bioélelmiszerek – Mit jelent a minőség?” címmel tartott előadást. Az „Egészségesebb-e a bio?” kérdéshez kapcsolódva elmondta, hogy a szermaradványok tekintetében valóban jelentős különbségeket találtak a bio javára, ugyanakkor nem bizonyított, hogy ezen különbségek mennyiben hatnak az emberi egészségre. Itt felmerül a kérdés, hogy az élelmiszer-minőség kizárólag egyes kémiai összetevőkön alapul-e vajon. Jelenleg nagy általánosságban az határozza meg egy biotermék minőségét, hogy mennyire természetes, mennyire egészséges, mennyire folyamat- és termékközpontú és mennyire rendszerszemléletű.

Az előadások után hagyományosan a Sárközy Péter Emlékérem (oklevél és díj) átadása következett. Ebben az évben a kitüntetett dr. Drexler Dóra volt. A Laudációt dr. Palik László tartotta. A laudációban elhangzott, hogy dr. Drexler Dóra eddigi munkássága a magyarországi ökogazdálkodási kutatások területén, valamint az egész ökogazdálkodási ágazat fejlesztése érdekében, nemzetközi szinten is kimagasló és példaértékű.

Az emlékülés a Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért elnökének zárszavával fejeződött be, mely során elhangzott, hogy az Emlékülés a régi, Biokultúra egyesületi hangulatot idézte, amikor is a résztvevők szeretettel és barátsággal köszöntötték egymást, többen közülük már előadásuk elején megemlítették, hogy mennyire jóleső érzés számukra ez a családias légkör. A régi Biokultúra Egyesület szellemiségét őrzőknek most már állandó találkozóhelye az évente, szeptember első hétvégéjén megrendezett Sárközy Emlékülések. Idén is köszönthettük közülük a Parádi házaspárt, Korgáné dr. Jánosi Zsuzsát, Muntyán Istvánnét, Ránky Editet, Balog Bélát, Földest Istvánt, a Geredy házaspárt, a Hubai házaspárt, Lakatos Jenőt, Lajos Istvánt, Róla Miklóst, Ollé Sándort, Nemes Mátyást és másokat.

A zárszót követően a résztvevőknek lehetősége nyílt a Népfőiskola biokertészetének megtekintésére, Tóth Adrienn biokertész, a biokertészet vezetője idegenvezetésével. Ennek során a helyszínen is megismerhették mindazt, amit az előadásban láthattak.

Ezt követően, a nap zárásaként a résztvevők meghallgathatták Lezsák Sándor úrnak, a Népfőiskola egyik alapítójának, a lakiteleki Népfőiskola Alapítvány elnökének az előadását. Ennek során Lezsák Sándor elnök úr felidézte a Lakiteleki Népfőiskola megalapításához fűződő személyes emlékeit, a Lakitelek Alapítvány és a népfőiskola rövid történetét, a legfontosabb személyeket, akik oroszlánrészt vállaltak mindannak a létrehozásában, ami most fogadott bennünket. Továbbá elmondta, hogy miért is tartották nagyon fontosnak egy népfőiskola, majd egy kárpát-medencei szintű népfőiskolai hálózat létrehozását, és ezek milyen célokat szolgálnak. Kiemelte: a biogazdálkodás ügye, a bioélelmiszerek fogyasztásának elterjesztése szorosan kapcsolódnak a népfőiskolai nevelő munkához.

Az Emlékülés Lezsák Sándor úr előadásával ért véget.

 

Részvétel a Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetségének (KÖSZ) munkájában

Az alapítvány aktívan részt vett a KÖSZ munkájában. Az alapítvány térítésmentesen biztosította a KÖSZ működéséhez az infrastruktúrát (irodahelyiség, irodaszerek, internet, telefon, számítógép, másoló, nyomtató, könyvtár, adattár stb.).

 

Bio (öko) Könyvtár és Dokumetációs Gyűjtemény gondozása, bővítése

A Sárközy Péter Alapítvány kialakította a Bio (Öko) Könyvtár és Dokumentációs Gyűjteményét, melyet folyamatosan bővít, rendszerez és karban tart. Célja, hogy elősegítse a biokultúra, a bioéletmód megismertetését, elterjesztését, a biogazdálkodás méretének növelését, a határon túli ökoszervezetek kapcsolatának ápolását, az öko témájú oktatási, kutatási tevékenységet. A gyűjtemény kialakítását az alapítvány 2004 elején kezdte meg, bővítése a támogatások függvénye.

 

Biogazda füzetek 9. – Az én biokertem

Az alapítvány 2015-ben is folytatni tudta a Biogazda füzetek kiadását, a Földművelésügyi Minisztérium támogatásának köszönhetően.

A Kárpát-medencében több millió házi kert, kiskert van. Sajnos az elmúlt évtizedek alatt ezek közül egyre többet nem művelnek, a gyom veri fel. Tulajdonosaik már a legalapvetőbb zöldség-gyümölcs szükségleteiket is boltokban, multinacionális bevásárló központokban veszik meg. Nem törődve azzal, hogy az Dél-Európa, Észak-Afrika vagy Amerika melyik országából származik és mennyiben tartalmaz egészségre káros gyomirtó- és növényvédőszer-maradékot… Sokan nem tudják, hogy egy négytagú család ellátására 200-500 m2-nyi terület elegendő. Ezen minden szükséges zöldséget és gyümölcsöt megtermelhetünk. A Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért Biogazda Füzetek sorozatával ezt a kiskerti gazdálkodást kívánja elősegíteni, méghozzá oly módon, hogy ezekben a kiskertekben lehetőleg szintetikus vegyszerektől mentesen, bioélelmiszert termeljünk. Ehhez járult hozzá a Biogazda füzetek 9. kötetének kiadása.

A dr. T. Veress Éva által írt, „Az én biokertem” címmel kiadott füzetben a a szerző megemlékezik édesapjáról, a neves tudósról, a kolozsvári agráregyetem nagyhírű professzoráról, az utolsó erdélyi polihisztorok egyikéről. A szerző édesapjával, Veress Istvánnal és férjével, Tóthfalussy Bélával együtt, az erdélyi, sőt, az egész romániai biológiai gazdálkodás egyik legelső elindítói voltak. Dr. Tóthfalussy-Veress Éva professzor asszony a könyvben több évtizedes bio kiskerti tapasztalatait adja közre.

 

Pilisi Biokertész Klub – 13 esemény 2014-ben

A Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért alapítvány az egykori Biokultúra Egyesület legszebb hagyományait folytatta, amikor a Biokultúra Egyesület helyi csoportjaihoz hasonlóan létrehozta a Pilisi Biokertész Klubot. A Piliscsabán működő Bioklub 2015-ben a tízedik évébe lépett.

A Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért és a Bioklub 2015-ben 12 klubnapot, 1 rendkívüli klubnapot és 5 egyéb rendezvényt tartott. Ezen az összesen 18 eseményen összesen több mint 500 személy vett részt. Az egyes programokon 12-100 fő volt. A legtöbben a XIII. Sárközy Péter Tudományos Emlékülésen (kb. 100 fő), illetve a zselízi medvehagyma túrán (50 fő) és a Dévényi Antal-kilátó felszentelése napján, a Nagy Kopasz-hegy tetején megtartott júliusi klubnapon (49 fő) vettek részt.

A minden hónap első szerdáján megtartott klubnapokon összesen 227 regisztrációt jegyeztünk. A klubnapok átlagos látogatottsága 17 fő/alkalom volt.

 • A januári klubnap meghívott vendég előadója a hazai biomozgalom egyik legnevesebb képviselője, lelkes követője és népszerűsítője, Korgáné dr. Jánosik Zsuzsanna volt, aki „A legújabb bio praktikák” címmel tartott emlékezetes, lebilincselő előadást.
 • A februári klubnapon Bors János tartott előadást „A kőzet-mikroőrlemények hasznosítása a kiskertekben” címmel.
 • Február végén egy rendkívüli klubnapot is tartottunk, ekkor Prof. Dr. habil Radics László tartott előadást. A témák a következők voltak: „Az ökológiai gazdálkodás népszerűsítése, ICT eszközökkel. A gyomnövényekről másképpen (Ehető gyomnövények, gyomnövényekből készült ételek).”
 • A márciusi klubnapon az előadó Kántor Ilona volt, a bioklub oszlopos tagja, aki „Minden mindennel összefügg, avagy egészséges kertész nélkül nincs egészséges kert!” címmel tartott előadást.
 • Március 28-án tartottuk meg a medvehagyma túrát, amely az idén is – most már hagyományosan – a Felvidékre, a Zselíz melletti, a Garam egyik mellékfolyójához tartozó ártéri erdőbe, a Palik-család Peszek-Tergenyéhez közeli erdejébe vezetett. A családfő medvehagyma-pálinkával fogadta a mintegy 50 fős társaságot. A medvehagyma gyűjtés után a Biocentrum nevű családi vállalkozás állattartó telepét tekintettük meg, majd ebéddel és azt követően a Palik Pincészet pincéjében a házigazda vezetésével borkóstolóval folytatódott a program. Hazafelé megnéztük a maga nemében egyedülálló oroszkai második világháborús múzeumot és fegyvergyűjteményt.
 • Az áprilisi klubnapon az érdeklődők egy szűkebb, szakmai és egy tágabb, társadalompolitikai témában tartott előadást is hallhattak. A maratoni hosszúságú, jó hangulatú eseményen előbb Löw Andrea foglalta össze az aktuális tavaszi kerti teendőket, majd a közösségi gondolkodást, közösségszervezést korszerű gyakorlati oldalról bemutató előadást tartott – Ugrin András klubtag felvezetése után – dr. Ugrin Emese „Szóljunk bele saját közösségi életünk ügyeibe?” címmel.
 • A májusi klubnap a vegyszerek nélküli növényvédelem lehetőségeit, eredményeit mutatta be a Matrix Drops készítmények jótékony hatásán, jelentőségének bemutatásán keresztül. Az előadók Hegedűs Mária, Suba-Faluvégi Szabolcs és Hefler István voltak.
 • A júniusi klubnapon aktuális témákról tartottunk kötetlen formában beszélgetést.
 • A július elsejei klubnapot a Nagy-Kopasz tetején lévő Dévényi Antal-kilátónál tartottuk meg. A bioklub kirándulást szervezett az újonnan felépült kilátóhoz, abból a célból, hogy megtörténjen a kilátó felszentelése, mely elmaradt az állami átadáskor.
 • Az augusztusi klubnapot a szabadban tartottuk meg, és témái a hónap közepére tervezett erdélyi (torockói) tanulmányút megszervezésével kapcsolatos megbeszélés-egyeztetés, a II. Nemzetközi Bor és Lekvár Versenyről szóló élménybeszámoló és az aktuális ügyek (pl. Sárközy Emlékülés előkészítése) megbeszélése voltak.
 • Augusztus 12-16. között került sor az említett erdélyi tanulmányútra. A kirándulásról készült beszámolót feltöltöttük honlapunkra.
 • A szeptemberi klubnap témája az erdélyi útról szóló fényképes élménybeszámoló mellett a közeli Emlékülés szervesével, részletes programjával kapcsolatos megbeszélés volt.
 • Szeptember 4-én a bioklub tagjai részt vettek a Lakiteleki Népfőiskolán megrendezett XIII. Sárközy Péter Tudományos Emlékülésen.
 • Október 6-án klubtársunk, dr. Melkó Erika nagyon nagy segítséget nyújtott, amikor fogadta a Földművelésügyi Minisztérium felsőoktatási gyakornoki programja keretében Magyarországra látogató, határon túli magyar egyetemekről – a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemről, a Partiumi Keresztény Egyetemről és a Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar Zentai kihelyezett tagozatáról – érkezett diákok és tanáraik csoportját, és bemutatta nekik díjnyertes biokertjét.
 • Októberben a klubnap témái a következők voltak:
  1. Beszámoló a Lakiteleki Népfőiskolán megrendezett XIII. Sárközy Péter Tudományos Emlékülésről,
  2. Beszámoló a 77. OMÉK-ról és az ökogazdálkodási konferenciáról.
  3. Aktuális témák megbeszélése.
 • A novemberi klubnapon a témák a következők voltak:
  1. Beszámoló a Legszebb Konyhakertek programban való részvételről,
  2. Beszámoló a Földművelésügyi Minisztérium támogatásából megvalósított, a Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetsége (KÖSZ) és a Kárpátaljai Biokultúra Egyesület közös szervezésében megtartott, kétnapos beregi szakmai tanulmányútról,
  3. Aktuális témák megbeszélése.
 • November 13-án Piliscsabán, a Iosephinum Kollégium és Szakkollégium egyik előadótermében tartottuk meg azt az előadást, mely a Pilisi Biokertész Klub téli előadássorozatának elindítását jelentette. A sorozat célja a Pilis-hegység, a Pilis és környékének értékeinek, a Pilis jelentőségének bemutatása. Az első előadást Cserjés Panka és Váry István tartották, „Isteni erők, Emberi erők, Pilisi erők” címmel.
 • A decemberi klubnapon az évzárót tartottuk meg: az ünnepi vacsorát Zölde Mátyásné (Izabella) készítette, aki a jellegzetes lengyel ételt, a bigos-t készítette el a klubtagoknak. Az évzáró klubnap nagyon jó, kellemes hangulatban, 26 fő részvételével zajlott le és késő este ért véget. Decemberben 18-án a Iosephinumban folytatódott a Pilisről szóló téli előadássorozat. Az előadó ezúttal Szőnyi József volt, Pilisszántó korábbi – sokak szemében örökös – polgármestere, aki „Pilisszántó titkai és a pálosok” címmel tartott előadást.

2015-ben tovább folytatódott a „bioélelmiszert biogazdaságból” program, mely során a Csongrád és Térsége Biokultúra Egyesület (a KÖSZ tagszervezetének) biogazdaságaiból, biogazdáitól szerezték be a klubtagok a bioélelmiszer szükségleteiket. 2015-ben négy alkalommal történt szállítás Csongrádról Piliscsabára, a bio zöldségek, gyümölcsök mellett bio mézet, bio bort és bio pálinkát is rendelhettek a klubtagok, akik a bioélelmiszerek minőségével, ízével kapcsolatban mindannyian elismerően nyilatkoztak.

 

Honlap

Az alapítvány 2015-ben is fenntartotta, működtette a honlapját (www.sarkozybio.hu). A honlap szerkesztési munkáit – ahogy a korábbi években is – a honlap designere, Mihalec Hedvig végezte.

 

Ösztöndíj program

A Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért az Ökológiai Mezőgazdasági Kutató Intézettel (ÖMKi) kötött együttműködés keretében működtette az alapító okiratában is megfogalmazott ösztöndíj programját. Az ösztöndíj programról bővebb információk a http://biokutatas.hu/ oldalon, az ÖMKi honlapján olvashatók.

 

Pályázatok, támogatások

Az alapítvány összesen 5 db pályázatot (92., 93., 95., 96. és 97. sz.) adott be ebben a naptári évben.

A 2015. évre vonatkozó NEA működési és szakmai pályázatokat – a 92. és 93. sz. pályázatokat – 2015 márciusában adtuk be; ezeket a pályázatkezelő tájékoztatása alapján csökkentett támogatási összeggel, de támogathatónak ítélték meg a döntéshozók, ugyanakkor mindkét esetben a várólistára helyezték őket (igen rossz helyezéssel), így gyakorlatilag biztossá vált, hogy az alapítvány ezen pályázatokból nem fog támogatáshoz jutni.

A Piliscsaba Város Önkormányzatának, a civil alap pályázati felhívás keretében 2015 májusában benyújtott támogatási kérelmünket a képviselőtestület 60 000 Forinttal támogatta. Ez tette lehetővé, hogy a Pilisi Biokertész Klub (Piliscsaba) tagjai részt vegyenek a XIII. Sárközy Péter Tudományos Emlékülésen, Lakiteleken, 2015. szeptember 4-én. Ezúton is köszönjük a város vezetésének és Farkas András Elek polgármester úrnak a támogatást!

A 2016. évre vonatkozó NEA működési és szakmai pályázatokat (96. és 97. sz.) 2015 decemberében adtuk be. Mindkét esetben várólistára került a pályázat.

A részletes pénzügyi adatokat a könyvelő által a beadási határidőig elkészítendő és az OBH-nak jogszerűen megküldésre kerülő mérlegbeszámoló fogja tartalmazni. (Jelen beszámoló elkészítésekor ez még nem állt rendelkezésre.)

Az alapítvány tevékenységével kapcsolatos további információk az alapítvány honlapján (www.sarkozybio) találhatók.

 

 
web counter
Design: Mihalec Hedvig, 2006.